OFERTA PRACY

INFORMACJA
o wynikach naboru z postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku
(ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik)

Specjalista ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego

    Na wolne stanowisko pracy wpłynęły 2 oferty, z których 1 spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Kandydat spełniający wymagania formalne wycofał swoją ofertę. 
   W związku z powyższym zakończono postepowanie rekrutacyjne.

 

Bierzwnik, dnia 14.02.2013r.

 

_______________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/ZD-GOK/2013

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku
z dnia 21.01.2013r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko

Specjalisty ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku

Na podstawie § 7. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku (Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gniny Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2012r.), Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku (Zarządzenie nr 5/ZD-GOK/2012 Dyrektora GOK w Bierzwniku z dnia 02.07.2012r.) oraz Regulaminu Rekrutacji Pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku (Zarządzenie nr 1/ZD-GOK/2013 Dyrektora GOK w Bierzwniku z dnia 02.01.2013r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam nabór na kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Programowania, Organizacji Imprez
  i Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku.
 2. Warunki przystąpienia do naboru oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci określa ogłoszenie o naborze stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Ogłoszenie o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) publikację ogłoszenia na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku (www.gokbierzwnik.pl);

2) publikację ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bierzwniku (www.bip.bierzwnik.pl)

3) wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku.

§ 3

Kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku wyłoni Komisja rekrutacyjna, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                       Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                        w Bierzwniku

                                                                                 mgr Barbara Ignaczak

 


Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 2/ZD-GOK/2013

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku
z dnia 21.01.2013r.

Data publikacji 21.01.2013r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Specjalisty ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik 

I. Nazwa stanowiska pracy, forma i wymiar zatrudnienia:

Specjalista ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego; umowa
o pracę; 1 etat (40 godzin tygodniowo).

II. Wymagania w stosunku do kandydata warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze: 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) ukończone wyższe studia magisterskie;

2) przynajmniej 3 lat stażu pracy w instytucji kultury;

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

4) niekaralność sądowa za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze. zm.);

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7) wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (pozabudżetowych) na działalność instytucji kultury, w tym znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich. 

2. Wymagania pożądane (dodatkowe):

1) biegła znajomość obsługi komputera (w tym programu graficznego Corel) oraz urządzeń biurowych;

2) umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz umiejętności zarządcze i organizatorskie;

3) doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi (w tym amatorskimi) oraz środowiskami twórczymi;

4) doświadczenie w zakresie organizacji imprez i promocji (w tym imprez masowych wraz
z wymaganą dokumentacją);

5) znajomość problematyki i przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządowej instytucji kultury i zagadnień branży kulturalno-rozrywkowej;

6) umiejętność prowadzenia negocjacji;

7) umiejętność redagowania pism, informacji prasowych, itp.;

8) posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy i zespołu pracowników, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta (uczestnika i odbiorcę realizowanych zadań);

9) posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się;

10) samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność;

11) kreatywność i otwartość na nowe pomysły;

12) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

13) zdolności plastyczne lub inne uprawnienia instruktorskie w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego;

14) prawo jazdy kategorii B (pożądany własny samochód).

 

3. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie  kulturalno – oświatowym, a także doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku do spraw działalności kulturalnej i promocji – znające obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych.

 III. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Planowanie wszelkich działań (w tym podstawowych zadań edukacyjnych w zakresie muzyki, plastyki, teatru, tańca, itp. oraz wszelkiego rodzaju imprez) organizowanych i współorganizowanych przez instytucję, ich nadzór i koordynacja.
 2. Realizacja zaplanowanych działań i imprez (nadzór i koordynacja) na wszelkich etapach ich organizacji (m.in. w zakresie: opracowania scenariusza, kontaktów z agencjami artystycznymi i artystami; logistyki technicznej obsługi imprezy; organizacji zaplecza socjalnego; kontaktów z podwykonawcami usług niezbędnych do realizacji imprezy; tworzenia budżetu i obsługi dokumentacji; kontroli obiegu dokumentów w tym pozyskiwanie stosownych zezwoleń i wysyłanie zawiadomień; kampanii promocyjno-informacyjnej; niezbędnych dostaw i usług; sprawozdawczości; archiwizacji materiałów dotyczących podstawowej działalności i organizacji imprez; itp.).
 3. Nadzór (koordynacja i współpraca) nad instruktorami zajęć artystycznych i edukacyjnych (koła
  i sekcje zainteresowań, kluby, zespoły: muzyczne i śpiewacze, taneczne, teatralne, plastyczne, itp.). 
 4. Nadzór i koordynacja (kontrola harmonogramu) zaplanowanych działań organizacyjnych instytucji.
 5. Tworzenie dobrego klimatu wokół planów i realizacji zadań instytucji (public relations).
 6. Bieżące informowanie środków masowego przekazu o działalności instytucji i dbanie o jej pozytywny wizerunek (współpraca z mass mediami).
 7. Nadzór i koordynacja działań w zakresie opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i informacyjnych o działalności instytucji (w oparciu o pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za poszczególne działania).
 8. Nadzór merytoryczny nad stroną internetową instytucji (bieżąca aktualizacja i prawidłowe funkcjonowanie).
 9. Opracowywanie graficzne (w tym również w oparciu o graficzne programy komputerowe)
  i druk wydawnictw celowych (ogłoszeń, ulotek, zaproszeń, plakatów, dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, itp.).
 10. Pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych (pozabudżetowych) na działalność statutową instytucji, w tym środków europejskich (opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie merytorycznym i finansowym, realizacji projektów, opracowywanie dokumentacji rozliczeniowej, itp.).
 11. Pozyskiwanie sponsorów (mecenasów) na działalność statutową instytucji.
 12. Inicjowanie i prowadzenie (nadzór i koordynacja) przedsięwzięć kulturalnych w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej instytucji.
 13. Współpraca (nadzór i koordynacja) w zakresie działań i przedsięwzięć kulturalnych (edukacyjnych) z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, firmami i przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, itp. podmiotami (stworzenie bieżąca i aktualizacja bazy danych teleadresowych).
 14. Pomoc w promocji i rozwoju lokalnej aktywności w zakresie twórczości kulturalnej i artystycznej (wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego). 

IV. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie kandydata na określone zapotrzebowaniem stanowisko: Specjalisty ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku;

2) kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy kandydata (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata);

3) CV (życiorys) kandydata z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

4) list motywacyjny;

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.)

8) kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, itp.;

9) kserokopie posiadanych referencji, opinii, wyróżnień, itp.;

10) oświadczenie kandydata korzystaniu z pełni praw publicznych;

11) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

12) oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

13) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwalających na zatrudnienie na stanowisku;

14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji.

V. Termin i miejsce składania ofert dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Programowania, Organizacji Imprez i Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku” należy składać w Dziale Finansowo-Kadrowym GOK w Bierzwniku (poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 15:00) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik w terminie 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 31 stycznia 2013r. włącznie). Dokumenty, które wpłyną do GOK po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną (telefonicznie lub pisemnie) powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Informacje dodatkowe:

Dokumenty będące kserokopiami powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny i  CV (życiorys) kandydata z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej wraz z własnoręcznym podpisem powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacja o końcowych wynikach naboru umieszczana zostanie niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na stronie internetowej GOK w Bierzwniku (www.gokbierzwnik.pl) oraz Urzędu Gminy w Bierzwniku (www.bierzwnik.pl w zakładce BIP).

Organizator naboru zastrzega sobie prawo do powołania tzw. „Zespołu Doradców” w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata. Organizator naboru może zakończyć procedurę naboru bez podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 15.02.2013r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Bierzwniku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w GOK (w Dziale Finansowo-Kadrowym) przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela telefonicznie dyrektor GOK w Bierzwniku – nr tel. 95 768 01 24.

                                                                       Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                        w Bierzwniku

                                                                                 mgr Barbara Ignaczak

KALENDARZ IMPREZ
obrazek
KALENDARZ IMPREZ NA 2016 ROK
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L A M U S
L A M U S
PLIKI DO POBRANIA
obrazek
PLIKI DO POBRANIA
POLECAMY
GMINA BIERZWNIK
GMINA BIERZWNIK


BIP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło